HAL12 en Beslist.nl

HAL12 en Beslist.nl

HAL12 en Beslist.nl

Beslist.nl is het grootste online winkelcentrum van Nederland. Hier vind je 23 miljoen producten die je in 9295 shops kunt kopen. Je kunt producten, prijzen en shops met elkaar vergelijken en bepalen waar je een product het beste online kunt kopen en bestellen.

Sinds kort staan ook alle producten zoals zitmeubilair, verlichting en woonaccessoires van HAL12 op Beslist.nl.

We zijn best trots op het complete overzicht van alle mooie producten en merken van HAL12:
http://www.beslist.nl/products/?shop_id=406220
 

Adres HAL12

Goudsesingel 77-83
3031 EE ROTTERDAM
info@hal12.nl

Facebook